Logo Sberne suroviny

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ – WHISTLEBLOWING

Společnost Sběrné suroviny UH, s.r.o. má povinnost zřídit oznamovací systém na základě na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochranně oznamovatelů“). Dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně oznamovatelů jsou uveřejňovány následující informace způsobem umožňujícím dálkový přístup:

 1. OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÝCH OSOB

Příslušnými osobami dle zákona o ochraně oznamovatelů jsou:

§ 10 zákon o ochranně oznamovatelů

Příslušná osoba

(1) Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

(2) Za bezúhonnou osobu se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla

a) pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, nebo

b) v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 24 odst. 1.

(3) Bezúhonnost podle odstavce 2 písm. a) se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Osoba, která není státním občanem České republiky, osvědčuje bezúhonnost též obdobným dokladem, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčujícím bezúhonnost, vydaným státem, jehož je státním občanem, případně státem, ve kterém osoba pobývala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doloženým úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad tento stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením. Osoba, která je nebo byla státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měla adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.

(4) Orgán veřejné moci si za účelem ověření, zda osoba, která je státním občanem České republiky a má být určena jako příslušná osoba, splňuje podmínku bezúhonnosti, může vyžádat od Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby. Žádost se podává v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Bezúhonnost podle odstavce 2 písm. b) se osvědčuje na výzvu povinného subjektu, nebo osoby, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, čestným prohlášením, ve kterém osoba, která má být určena příslušnou osobou, uvede, že v posledních 5 letech nebyla uznána vinnou ze spáchání přestupku podle § 24 odst. 1.

(6) Příslušná osoba je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle odstavce 2, povinnému subjektu, nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo.

(7) Dozví-li se povinný subjekt, že příslušná osoba přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle odstavce 2, bez zbytečného odkladu zruší určení této osoby, a pokud by v důsledku toho neměl žádnou příslušnou osobu, současně určí jinou příslušnou osobu.

 1. ZPŮSOBY OZNAMOVÁNÍ:


  A) PŘÍSLUŠNÝM OSOBÁM PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU:
 • Písemně v označené obálce „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT – k rukám příslušné osoby“ na adresu sídla společnosti Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště
 • Ústně na telefonním čísle +420 739 313 434. Linka je přímá na příslušnou osobu a je zpravidla obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 15:00 hod., pokud se nedovoláte budete v nejkratším možném čase kontaktováni příslušnou osobou. Hovory nejsou monitorovány ani zaznamenávány.
 • Osobně po dohodě s příslušnou osobou (nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

  B) MINISTERSTVU SPRAVEDLNOSTI

Oznámení je možné podat také prostřednictvím vnějšího (externího) oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti na stránkách https://oznamovatel.justice.cz. Ministerstvu lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený zaměstnanec ministerstva povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dní ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

 1. KDO MŮŽE OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ PODAT

  Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti, je každá fyzická osoba, která vykonává pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost a oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:

  1. zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti, který/která pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce,
  2. osoba, která vykonává u společnosti dobrovolnickou činnost,
  3. osoba, která vykonává u společnosti odbornou praxi nebo stáž.

  Sběrné suroviny UH, s.r.o. jako povinný subjekt v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) dle zákona o ochraně oznamovatelů.

 

© 2024 Sběrné suroviny UH, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena
cross